logo

Statuetki i trofea

Regulamin

Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest MODERN FORMS Sp. z o.o., numer NIP 819-166-88-58, zwany dalej Sprzedającym lub Sklepem.

Adres pocztowy Sklepu:

MODERN FORMS Sp. z o.o.
Dobrzechów 446B
38-100 Strzyżów

§ 1

 1. Regulamin został stworzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ww. ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

§ 2

 1. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany towar, zaś przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Po przedstawieniu wytycznych kupujący otrzymuje na wskazany adres mailowy regulamin świadczenia usług wraz z załącznikami, wycenę i formularz zamówienia.
 3. Po akceptacji wyceny i regulaminu klient przesyła drogą elektroniczną formularz zamówienia. W następstwie dokonania powyższych czynności tworzony jest projekt.

§ 3

 1. Umowa sprzedaży zastaje przesłana na adres mailowy kupującego.

§ 4

 1. Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto.

§5

 1. Klient ma prawo wyboru – w granicach określonych treścią formularza zamówienia- sposobu i firmy dokonującej dostawy . Dokonując wyboru jednocześnie godzi się na ceny związane z  wybranym sposobem  i podmiotem dokonującym dostawę, które w tym wypadku mogą być zróżnicowane.

§6

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy, należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą formularza stanowiącego załącznik do powyższego regulaminu i przesłać go na adres e-mailowy reklamacje@modernforms.pl przed upływem ww. terminu.
 3. Pieniądze zostaną klientowi zwrócone na wskazany przez niego rachunek bankowy, którego numer powinien dołączyć do przesłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty przesłania sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Klient proszony jest o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletną jego zawartością oraz kopią dowodu zakupu.
 6. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zakres sprawdzenia.
 7. Klient nie ponosi kosztów wysyłki związanych z odstąpieniem od umowy, jeżeli wybrał on najtańszy sposób dostawy przy zakupie towaru. W odmiennym przypadku sprzedawca pokrywa koszty wysyłki wyłącznie do wysokości najtańszej formy dostawy.

§ 7

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Klient realizuje swe uprawnienia wynikające z rękojmi poprzez:
  • naprawienie towaru
  • wymianę na towar wolny od wad
  • obniżenie ceny zakupionego towaru
  • odstąpienie od umowy w przypadku, gdy wada jest istotna.
 3. Sprzedawca może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez kupującego sposób realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli wybór takowy:
  • jest niemożliwy do spełnienia przez sprzedawcę,
  •  wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.

§ 8

 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. statuetki jako produkty wykonywane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. w przypadku medali i statuetek jako produktów wykonywanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o której mowa w art. 27 i następnych ustawy o prawach konsumenta.

§ 9

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.

Załącznik nr 1 – Prawo odstąpienia od umowy Pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy Pobierz